ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

v1.0 / 2023.01.13.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: tájékoztató) a Sokszínű Magyarországért Képviselői Csoport (továbbiakban: csoport) a https://lmbtq.hu/ domain alatt elérhető internetes portálján (továbbiakban: weboldal) történő személyes adatok kezelésével összefüggő szabályokat foglalja össze és tájékoztatást nyújt a személyes adatok kezelésének folyamatáról.

FOGALOMTÁR

 • Személyes adat:

Minden olyan információ vagy összegyűjtött információk csoportja, amely valamely azonosított vagy azonosítható élő személlyel kapcsolatos. Ilyen lehet (de nem kizárólagosan) például a név, privát email cím és telefonszám, nevet tartalmazó hivatalos email cím, IP cím stb.

 • Különleges szenzitív személyes adat:

Minden olyan információ vagy összegyűjtött információk csoportja, amely (többek között) az érintett világnézeti meggyőződését azonosítja be. Ilyen lehet (de nem kizárólagosan) a politikai hovatartozásra utaló személyes adat.

 • Érintett:

A személyes adat tulajdonosa, akinek bármely személyes adatát az adatkezelő bármely módon kezeli.

 • Adatkezelő:

A személyes adatokkal kapcsolatos bármely tevékenységet végző természetes vagy jogi személy.

 • Adatkezelés:

Az adatkezelő a személyes adattal való mindennemű tevékenysége, ideértve például a weboldallal kapcsolatos adatkezelési módokat:

 • Adatfelvétel
  A személyes adat (az adatok körének és az adatkezelés céljának kifejezett megjelölésével) bármilyen forrásból való begyűjtése az adatkezelés egyéb tevékenységeinek elvégzése céljából, ideértve a fizikai és elektronikus módokat is.
 • Adattárolás
  A személyes adat (az adatok körének és az adatkezelés céljának kifejezett megjelölésével) bármilyen módon való tárolás, rögzítése, mely az adatkezelés egyéb tevékenységeinek elvégzése céljából történik, ideértve a fizikális és elektronikus tátolást is.
 • Nyilvánosságra hozatal
  Közérdekből vagy az érintett hozzájárulásával (az adatok körének kifejezett megjelölésével) személyes adat oly módon való közzététele, hogy az bárki által szabadon hozzáférhetővé válik, például (de nem kizárólagosan) a weboldalon való megjelenítés, digitális kiadványban való közzététel stb.
 • Adattovábbítás
  A személyes adat (meghatározott céllal és a személyes adatok kifejezett megjelölésével való) továbbítása harmadik fél felé további adatkezelés céljából oly módon, hogy az adatkezelő a tőle elvárható alapossággal felmérte, hogy a harmadik fél adatvédelmi szabályozása megfelel az érvényes előírásoknak.
 • Anonimizálás
  Az adat kivonás a személyes adatok köréből oly módon, hogy a feldolgozott adat többé már nem köthető adott személyhez és ez az elválasztás a továbbiakban semmilyen módon nem fejthető vissza.
 • Adattörlés
  A személyes adat oly módon való eltávolítása/törlése, hogy az adattörlés időpontja után az adatkezelő a személyes adatot nem kezeli. Ilyen lehet (de nem kizárólagosan) a személyes adat a weboldal felületén valós idejű böngészés során elérhetetlenné tétele.
 • Az érintett hozzájárulása:

A személyes adat kezelésének engedélyezésére vonatkozó egyértelmű magatartás, mely megtétele előtt az érintett megfelelő tájékoztatásban részesült. Ilyen lehet (de nem kizárólagosan) a weboldalon található és a Cookie adatkezelés tényének elfogadására vonatkozó gomb megnyomása.

 • Harmadik fél:

Minden olyan természetes vagy jogi személy (magánszemély, szervezet, cég, intézmény stb.) amely nem azonos a személyes adat tulajdonosával (érintett) és az adatkezelővel.

 • Adatvédelem:

Minden olyan fizikális / IT technológiai eszköz és rendszer, valamint adatkezelési szabályzat, mely a személyes adatokat védi a harmadik fél általi jogosulatlan hozzáféréstől, beleértve a véletlen adatszivárgást és a szándékos adatszerzést is.

 • Cookie / Cookie használat:

A cookie-k segítségével a weboldal (az érintett által használt böngészőn keresztül) apró adatcsomagok formájában információkat nyer ki. Ezek az információk az érintettnek a weboldal használatával kapcsolatos adataira vonatkoznak.

A cookie-k funkciójuk alapján lehetnek:
– a weboldal működéséhez feltétlenül szükséges (így nem kikapcsolható) cookie-k;
– a felhasználói élmény javításához szükséges statisztikákhoz tartozó analitikai és teljesítmény-monitoring cookie-k;
– és a személyre szabott élményt szolgáló marketing és targetálási cookie-k.

A cookie-k működésük alapján lehetnek:
– a böngészőablak bezárását követően törlődő, átmeneti (session) cookie-k;
– és a harmadik fél által meghatározott ideig a felhasználó eszközén maradó állandó cookie-k.

Az érintett egyrészt a böngészés megkezdésekor felbukkanó ablakban járul hozzá a cookie használathoz. Másrészt az érintettnek saját eszközének böngésző-beállításai között lehetősége van előzetesen engedélyezni vagy tiltani a cookie használatot, illetve lehetősége van utólag törölni a már rögzített cookie-kat.

A cookie-k által kezelt adatok sokrétűek, de jellemzően a harmadik fél adatkezelőnél olyan nagyságú adatbázisba kerülnek rögzítésre, hogy az adat anonimizálttá válik, így már nem minősül személyes adatnak.

Bővebb információ: jelen tájékoztató 4. pontjában, a cookie-kal összefüggő adatkezelés részletes leírásánál.

 

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Megnevezés: Momentum Mozgalom

Nyilvántartási szám: 01-02-0016512

Székhely: 1053 Budapest, Múzeum krt. 13.

Adatvédelem elérhetőség, érintetti jogok gyakorlása:
[email protected]

AZ ADATKEZELÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

 • Adatkezelési gyakorlat:

Az adatkezelő személyes adatot a tőle elvárható gondossággal, az adatvédelmi szabályzata betartásával és a jelen tájékoztató keltezésének időpontjában érvényes EU és magyar jogszabályok teljes körű betartásával kezel.

 • Az adatkezelés ideje:

Az adatkezelő a személyes adatot minden esetben az adatkezelés céljának teljesüléséig vagy fennállásáig, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezel.

 • Az adatok megismerésére jogosultak:

A kezelt személyes adatokba, az azokat tartalmaz adatbázisiokba és az azonból nyert statisztikai adatokba kizárólag a weboldal kezelésével megbízott és egyéni azonosításra alkalmas belépési kóddal rendelkező személyek tekinthetnek bele.

 • Adatvédelem:

Az adatkezelő a tőle elvárható gondossággal és a rendelkezésére álló technikai feltételek használatával gondoskodik arról, hogy a személyes adatok illetéktelen harmadik fél számára ne legyenek elérhetők, ideértve a dokumentumok fizikális védelmét és a használt eszközök IT technológiai védelmét is.

 • Tájékoztatás adatvédelmi incidensről:

Az adatkezelő az érvényes jogszabályi kötelezettségének eleget téve minden esetben az előírt időn belül és formában tájékoztatja az érintetteket az esetleges adatvédelmi incidensről.

 • Adatvédelmi veszélyelemzés:

Az adatkezelő írásban dokumentált adatvédelmi veszélyelemzést végez, amennyiben az adatkezelési gyakorlata vagy a kezelt adatok köre oly mértékben változik, hogy a meglévő adatvédelmi szabályzat már nem tudja teljes körűen szabályozni azt vagy egy adatvédelmi incidens során probléma jut tudomására.

 • Az érintett jogai:

Az érintett az [email protected] címre küldött és egyértelműen megfogalmazott email üzenetben:

 • részletes tájékoztatást kérhet az adatkezelési irányelvekről és szabályokról;
 • tájékoztatást kérhet a magára vonatkozó és az adatkezelő által kezelt személyes adatokról, azok adatkezelési módjáról;
 • kérheti a magára vonatkozó és az adatkezelő által kezelt személyes adatok részleges vagy teljes módosítást;
 • visszavonhatja a rá vonatkozó személyes adatok összességére vagy részeire adott adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását;
 • és élhet azzal a jogával, hogy kéri az adatkezelőtől a magára vonatkozó és az adatkezelő által kezelt személyes adatok részleges vagy teljes törlését.

A WEBOLDALON TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSEK RÉSZLETES LEÍRÁSA

Politikusok adatai

Az adatkezelés leírása, célja:
A weboldal funkciójával összefüggő tájékoztatás, az adat nyilvánosságra hozásával.

Érintettek:
A csoport országgyűlési képviselői és országos politikusai.

Kezelt adatok köre:
Név, email cím, politikai hovatartozás.

Adatkezelés jogalapja:
Közérdek.

Szakpolitikusok és szakértők adatai

Az adatkezelés leírása, célja:
A weboldal funkciójával összefüggő tájékoztatás, az adat nyilvánosságra hozásával.

Érintettek:
A csoport politikai szervezeteinek munkatársai.

Kezelt adatok köre:
Név, telefonszám, email cím, politikai hovatartozás.

Adatkezelés jogalapja:
Közérdek, valamint az érintett hozzájárulása.

Cookie kezelés

Az adatkezelés leírása, célja:
A weboldal működtetése , felhasználási statisztikai adatok gyűjtése, a felhasználói élmény javítása, az adat felvételével és az adat harmadik félnek való továbbításával.

Érintettek:
A weboldal látogatói és kezelői.

Kezelt adatok köre:
Az IT technológiával és az internetes használattal összefüggő (jórészt anonimizált) adatok. Ilyen lehet például (de nem kizárólagosan): IP cím, böngésző típusa, használt eszköz típusa, geolokációs adat, böngészés időtartama stb.

Adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelő és harmadik fél jogos érdeke, valamint az érintett hozzájárulása.

A weboldalon használt Cookie-k:

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ÉS INFORMÁCIÓK

Jelen tájékoztató magyar nyelven készült. Az adatkezelő nem vállal felelősséget a magyar nyelv hibás vagy elégtelen ismeretéből fakadó vélt vagy valós károkért.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a weboldalra vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése nélkül visszavonja és egy új tájékoztatót adjon ki oly módon, hogy azt verziószámmal és dátummal egyértelműen beazonosíthatóvá teszi és azt az előző verzióval megegyező helyen és módon teszi közzé.

Jelen tájékoztató visszavonásig vagy a következő verziójú tájékoztató kiadásáig érvényes.

Jelen tájékoztatóban részletesen nem tárgyalt irányelvekben, szabályokban és rendelkezésekben a Momentum Mozgalom Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatója (www.url.hu) valamint a kiadás időpontjában érvényes EU és magyar jogszabályok az irányadók.

2023.01.13.